මේ මාසයේ ගැස් මිලේ වෙනසක් නෑ- ලිට්‍රෝ සභාපති කියයි

විනිමය අනුපාතය හා ජාත්‍යන්තර මිල වෙනස්වීම් සැලකීමේදී ගෑස් මිලෙහි ඉහළ දැමීමක් සිදු කළ යුතු වුවද, ගෘහස්ථ…