ගණේමුල්ල සංජීවට අද අධිකරණයෙන් ලැබුණු තීන්දුව

වීරගුල පොලිසිය භාරයේ රඳවාගෙන සිටි සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායකයෙකු සහ ප්‍රබල මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු වන ගණේමුල්ල සංජීව…