එළුවන් බලන තරුණයෙක් ගම්පොල තරුණිය මරා වළදාලා

ගම්පොළ වැලිගල්ල ප්‍රදේශයේ දී පසුගිය 7 වැනි දා අතුරුදහන් වූ 22 හැවිරිදි ෆාතිමා මූනවුවරා නමැති තරුණිය…