රියදුරු නොමැතිව ‘ලොරියක්’ මන්ත්‍රී නිවසට කඩා වදී

ලොරි රථයක් රියැදුරෙකු නොමැතිව ධාවනය වී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී වලේබොඩ මහතාගේ නිවසට කඩා වැදී තිබෙනවා. ඊයේ…