ගාලු මුවදොර ආහාර වෙළෙන්දන් ලියාපදිංචි කෙරේ.

ගාලු මුවදොර ආහාර අලෙවියේ නිරත වෙළෙඳුන් ලියාපදිංචියට පියවර ගෙන තිබෙන බව කොළඹ නගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය…