”ආණ්ඩුවේ පොරොන්දු හතරක් මත වර් ජනය ඇත හැරියා” කියයි

තම සංගමය විසින් දියත් කිරීමට නියමිතව සූදානම සිටි අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනය ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් ලබාදුන් ලිඛිත…