වෙසක් අසිරියෙන් පිරුණු කොළඹ බන්ධනාගාරය

බු.ව. 2568 වන වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනය වෙනුවෙන් කොළඹ බන්ධනාගාර ආයතන වෙසක් සැමරුම් වැඩසටහන් රාශියක් බන්ධනාගාර…