ජනපති නියමයෙන් ඉන්ධන කෝටාව ඉහළට

අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය වෙනුවෙන් පවතින ඉන්ධන කෝටාව වහාම ඉහළ දැමීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විෂය බාර…