රට රැකියා දෙන බව කියා මුදල් ගැරූ දෙදෙනෙක් අත් අඩංගුවට

විදේශ රැකියා ලබාදෙන බව පවසමින් මුදල් වංචාකළ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය අත්අඩංගුවට…