එළවලු පලතුරු ගන්න එළියට බහින්න කලින් හරි මිල දැනගමු

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලුවල තොග මිල සටහන් වුණේ පහත ආකාරයට, අමු මිරිස් රුපියල් 50මාලු මිරිස් රුපියල්…