ගෙම්බන්ට කරදරයක්.

ගෙම්බන්ගෙන් පමණක් ලේ උරාබොන නව මදුරු විශේෂයක් සොයාගැනීමට ශ්‍රීලංකා වෛද්‍ය පරයේෂනායතනය සමත්ව ඇතිබව වාර්තා වේ. මේ…