බාල වයස්කරුවෝ ප්‍රංශ පොලිසිය හා ගැටෙති.

ප්‍රංශ පොලිසිය විසින් අණ නොතකා ධාවනය කළ මෝටර් රථයකට වෙඩි තැබිමෙන් 17 හැවිරිදි තරුණයෙකු මිය යාමත්…