ප්‍රංශයේ හොඳම “ප්‍රංශ පාන්” හදනා ලංකාවේ ”බක්කරේ”

ප්‍රංශ සංස්කෘතික උරුමයක් සේ සැලකේන බෑ ගට් නැමැති ප්‍රංශ පාන් වර්ගය නිශ්පාදනය කරන ප්‍රංශයේ හොඳම බේකරි…