පාසල් සිසුන්ට පාසල් යන්න පාපැදියක්

ලංකාවේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ජීවත්වන පාසල් දරුවන් අඛණ්ඩව පාසල් පැමිණීමේ අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා ජපන් ‘චයිල්ෆන්ඩ්’ආයතනය පාසල්…