සිංහ ධජය යටතේ නෞකා ලියාපදිංචියට අවධානය

ශ්‍රී ලංකා ධජය යටතේ නෞකා ලියාපදිංචියට රජයේ අවධානය යොමු වී තිබෙන බවත්, එය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා…