මාළු සහ මස් ගිනි ගණන් – මිල මෙතැනින් දැනගන්න

ඇතැම් ප්‍රදේශවල මාළු සිල්ලර මිල විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙන බව පාරිභෝගිකයන් පවසනවා. මාළු මිලට සාපේක්ෂව…