අද මස් සහ මාළු මිල ගණන් මෙන්න

අද (21) නාරහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ෆ්‍රේස් චිකන් තොග මිල රු 950.00 ක් බව වාර්තා වෙනවා නාරහේන්පිට…