තරුණයන් අතරින් නව දේශපාලන බලවේගයක් – තලවකැලේට විශාල පිරිසක්

ග්‍රාමීය තරුණ ප්‍රජාව ඉලක්කරගත් තරුණ දේශපාලන පක්ෂයක් වන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ කොන්ග්‍රසයේ (YDC) පළමු ආසන බලමණ්ඩලය පිහිටුවීම…