නැරඹුම් වාර මිලියන 49 ඉක්මවූ පුංචි දැරියකගේ අශෝකා Trend වීඩියෝව

මේ දවස්වල අන්තරජාලය පුරාවට රැල්ලක් බවට පත්වෙලා තියෙන්නේ ‘අශෝකා’ කියන Trend එක. ලංකාවේ වගේම පිටරට ජීවත්වෙන…

ක්ෂීර සාගරය වෙරළේ සිට

මිනිසා තාක්ෂණික අතින් කෙතරම් දියුණු වුවද මානසික සහ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවද ඊට සාපේක්ෂව දියුණු විය යුතුය. නැතිනම්…