කන්න තුනකට පසු මඩ පොහොර නොමිලේ බෙදයි

කන්න තුනකට පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ වී වගා කරන ලක්ෂ 12ක් පමණ වන සියලුම ගොවීන්ට අද (20)…