ලෝක වාර්තාවක් තැබූ පිහාටුව

පක්ෂියෙකුගේ පිහාටුවක් වෙන්දේසියකදී අමෙරිකානු ඩොලර් 28,417, £22,409 කට අලෙවි වී ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවා ඇති පුවතක් නවසීලන්තයෙන්…