සිරිල් ගාමිණී පියතුමන්ව යළි රහස් පොලිසියට කැඳවයි

සිරිල් ගාමිණී ප්‍රනාන්දු පියතුමන්ව පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළව කරුණු විමසීම සඳහා නැවත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැඳවා…