පුතුගේ ආරවුලකට මැදි වූ පියා මරුට

දෙපාර්ශ්වයක් අතර ඇති වූ ආරවුලක් දුරදිග යාමෙන් තියුණු ආයුධයකින් සිදුකළ පහරදීමක් හේතුවෙන් එක් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වී…