චීනයේ Far-Side Moon Mission ආපසු ගමන් අරඹයි

සඳෙහි එකතු කරන ලද ප්‍රථම සාම්පල රැගෙන පෘථිවිය වෙත ආපසු ගමන ආරම්භ කිරීම සඳහා සිය චන්ද්‍ර…