නවතලා නෑ – සුරාබදු බලපත්‍ර දෙන්නේ අලුත් පාරකින්

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සුරාබදු බලපත්‍ර ලබාදීම නතර කර නොමැති බව පවසනවා. අදාළ බලපත්‍ර…