විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය යළි සමාලෝචනය කරන ලකුණු

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රතිපාදන සැලැස්මට පරිබාහිරව සකස් කර ඇති බවට එල්ල වන…

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය හෙට

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය හෙට ආරම්භවනවා. අයදුම්කරුවන් 452, 979 දෙනෙකු විභාගය සඳහා පෙනී…

සාමාන්‍ය පෙළ ලියන ‘10,000ක් ‘පුදුම කරන්න’ විභාග ලොක්කන්ට ලොකු වියදමක් ගිහින්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවැනි වර අයදුම්කරුවන් 10,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට අයදුම් නොකළ විෂයක් ඇතුලත් විභාග ප්‍රවේශපත් ලැබී…