ඇතුගල රක්ෂිතයට ගිනි තැබූ පෙම් යුවළ රිමාන්ඩ්.

කුරුණෑගල ඇතුලගල රක්ෂිතයට ඊයේ(18) ගිනි ඇවිලීමට හේතුවූ පෙම් හසුන් ගිනි තැබූ පෙම් යුවළ පොලිස් අත් අඩංගුවට…