පාස්කු දිනයේ මුස්ලිම් දෙවස්ථානවලට පහර දෙන බවට බොරු කී පුද්ගලයා අත් අඩංගුවට.

පාස්කු දිනයේදී අකුරණ ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් දේවස්ථානයකට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනා බවට පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකයට දුරකථන ඇමතුමක්…