දැඩි උණුසුම නිසා එප්පාවල දෙදෙනෙක් මරුට

මේ දිනවල පවතින උෂ්ණ අධික කාලගුණ තත්ත්වය නිසා තාප කම්පන තත්ත්වයට පත්වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් මියගිය බව…