මේ අංක දෙක මතක තබාගන්න – පාරිසරික වරදක් දැක්ක තැන අමතන්න

පාරිසරික වැරදි සම්බන්ධ යම් තොරතුරක් වෙතොත් දැනුම් දීම සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්යාංශය මගින් 1997 අංකය සහ…