කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය නංවාලීමට “එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා” නමින් නව ආයතනයක්

ශ්‍රී ලංකාවට ණය ලබාදුන් රටවල් සමග ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ගිවිසුමකට එළැඹීමට අපේක්ෂා කරන බව ජනාධිපති…