මගෙන් පටන් ගමු ඇරඹේ – මනුෂගෙන් ජනාධිපතිට “මගෙන් පටන් ගමු” බැජ් එකකුත්

ස්මාර්ට් රටක් වෙනුවෙන් “සිස්ටම් චේන්ජ්” කරමින් 2048 වන විට ආර්ථික නිදහස් රටක් හදන වැඩපිළිවෙල “මගෙන් පටන්…