ඉංජිනේරුවෙක් ඝාතනය කර වසර 35ක් සැඟව සිටි පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට

අධිකරණය හමුවේ මරණ දඬුවම නියම වී වසර 35ක් සැඟව සිටි පුද්ගලයෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ මනුෂ්‍ය ඝාතන…