මෝටර් රථ ලියා පදිංචිය වෙනස් වෙයි.

මෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ වෙනසක් සිදුකිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව…