අද සිට විදුලි බිල 14% කින් අඩුවෙයි

විදුලි බිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට 14.2% කින් අඩු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන්…