ඊලෝන් මස්ක් ආර්ථික ඝාතකයෙක් ද ? – හොඳ වෙලාවට සිංහලෙන් කිව්වේ (Video)

ඊලෝන් මස්ක්ගෙන් අපට ජීවිතයේ ඉගෙන ගැනීමට බොහෝ දේ ඇති බව අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා පවසනවා. ලොවම…