කිරිඳි ඔයෙන් හමුවු අලි හිස ගැන තොරතුරකට තෑග්ගක්

කුඩාඔය, තෙලුල්ල ජනපදයේ කිරිඳි ඔයෙන් ගොඩගත් අලියා වෙඩි තබා ඝාතනය කර අති බව පස්චාත් මරන පරීක්ෂණයෙන්…