විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට දිනයක්

නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය එළැඹෙන ජුලි මස 15 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන්…