විදුලි බල පනත වැඩි ඡන්ද 44කින් සම්මතයි

විදුලිබල පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීම වැඩි ඡන්ද44 කින් අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා/ පරාජය වුණා .…