මහජන අදහස් ලබාගැනීමෙන් පසු විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමේ

විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීම සඳහා ලංකා විශුලිබල මණ්ඩළය ඉල්ලීමක් කර ඇතත් ඊට අනුමැතිය දීමට පෙර මහජන…