මිහින්තලේ විදුලි බිල අවුරුදු 44 ක් ගෙවා නෑ. ඒත් ”ආලෝක පූජාවට” ආධාර එකතුකරලා

මිහින්තලේ පූජා භූමියට 1979 දී විදුලි සම්බන්ධතාවය ලබාදුන් නමුත්, එදින සිට විදුලි බිලක් ලැබී නැතිබව මිහින්තලා…