හිතුවට වඩා ලොකු ගණකින් විදුලි බිල අඩුකරනවා.

විදුලි බිලට පෙරදී කී සහනයට වඩා වැඩි සහනයක් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන බව විදුලි බල හා…