මැතිවරණයට සූදානම් වන ලෙසට දැනුම් දීමක්

මැතිවරණයක් කැඳවීමට නියමිත නිසා ඒ සඳහා සූදානම් වන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව රජයේ මුද්‍රණාලාධිපතිනීයටත් පොලිස්පතිවරයාටත් තවත්…