ටිකටික ගෙවන්න විදුලිය ගන්න අලුත් ක්‍රමයක්

නව විදුලි සබඳතාවක් ලබා ගැනීමේ දී අය කරන ගාස්තුව, වාරික වශයෙන් ගෙවීමේ අවස්ථාව ඉදිරියේ දී විදුලි…