ටෙස්ලාට අභියෝග කරන්න චීනය හඳුන්වාදුන් නවතම මෝටර් රථය

චීන‍යේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් වාහන නිෂ්පාදකයෙකු වන නියෝ සමාගම, අඩු මිලක් සහිත වාහන සන්නාමයක් වන ඔන්වෝ (Onvo) හි…