ඇහැළේපොළ වලව්වට කරන්නයනදේ ඇමති ප්‍රසන්න එළිකරයි

ඓතිහාසික ඇහැලේපොල වලව්ව මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වෙත පවරාදීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස…