බිත්තර විකුණන ක්‍රමය වෙනස් කරමින් තවත් ගැසට් එකක් නිකුත් වෙයි

බිත්තර අලවි කිරීමේදී බර අනුව මිල නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් නව ගැසට් නිවේදනයක්…