රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති බිත්තර හොයන්න ඉන්දියා යයි

මෙරට පවතින බිත්තර හිඟය මග හරවවනු වස් ඉන්දියාවෙන් ඇනවුම් කරන ලද බිත්තර තොග පමාවිම සම්බන්ධයෙන් සොයා…