අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවිය හැකර්වරුන්ගේ ග්‍රහණයට

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවිය හැකර්වරුන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් වී තිබෙන අතර එම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට පහත…

අනධ්‍යන සේවකයන් වෙනුවෙන් නව සේවක ප්‍රතිපත්තියක්

රජයේ සහ පළාත් පාසල් ඇතුළු සියලුම අධ්‍යාපන ආයතනවලට පොදු ජාතික අධ්‍යාපන අනධ්‍යයන සේවක ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට…