පකිස්ථානයේ කරච්චි ලොව ජීවත්වීමට නුසුදුසුම නගරයයි

පාකිස්ථානයේ කරච්චි නුවර ලොව ‘අවම ජීවත් විය හැකි’ නාගරික මධ්‍යස්ථාන පහ අතරට ශ්‍රේණිගත කර තිබේ. අර්ථශාස්ත්‍රඥයන්ගේ…